آموزش فتوشاپ

اطلاعات دوره
مدت دوره
06:43:30
تعداد ویدئوها
165
ارائه شده توسط

نوآوران

اشتراک گذاری
 • فصل اول
 • آغاز به کار با فتوشاپ
  00:01:21
 • کار با تصاوير در فتوشاپ
  00:01:49
  2
 • شروع به کار با فتوشاپ
  00:04:43
  3
 • پنجره preferences
  00:03:21
 • آشنايي با work space
  00:03:49
 • تعيين کليد ميانبر براي دستورات و مديريت منوها
  00:03:28
 • طريقه باز کردن تصاوير
  00:01:49
 • طريقه ايجاد فايل جديد
  00:03:45
 • فصل دوم
 • مفاهيم اوليه فتوشاپ
  00:00:31
 • جعبه ابزار فتوشاپ
  00:04:71
 • کار با ابزارهاي جعبه ابزار
  00:02:39
 • آشنايي با ابزار ذره بين
  00:02:12
 • ابزار hand
  00:02:30
 • Mode هاي نمايشي صفحه
  00:02:20
 • خط کش و خطوط راهنما
  00:04:08
 • دستور undo
  00:01:57
 • فرمان revert
  00:01:04
 • اعمال تغييرات بر روي پنجره تصاوير
  00:04:51
 • گزينه Place Embedded
  00:05:28
 • گزينه Place Linked
  00:07:04
 • فصل سوم
 •  تغيير اندازه تصاوير در فتوشاپ
  00:00:28
 • طريقه تغيير اندازه نمايشي تصاوير
  00:03:55
 • طريقه تغيير اندازه تصاوير براي چاپ
  00:01:55
 • طريقه تغيير وضوح تصوير
  00:01:53
 • طريقه کار با ابزار crop
  00:04:02
 • دستور trim
  00:01:57
 • تغيير اندازه ناحيه canvas  تصوير
  00:02:24
 • فصل چهارم
 • انتخاب اجزا در فتوشاپ
  00:00:38
 • ابزار marquee
  00:03:20
 • ابزار lasso
  00:02:55
 • ابزار magnetic lasso tool
  00:03:21
 • ابزار quick selection
  00:05:15
 • ابزار magic wand
  00:04:05
 • انتخاب محدوده با استفاده از فرمان color range
  00:05:44
 • طريقه معکوس کردن ناحيه انتخابي
  00:00:59
 • دستور grow
  00:01:30
 • ابزار Slice
  00:03:55
 • فصل پنجم
 •  اعمال تغييرات بر روي نواحي انتخابي
  00:00:38
 • ابزار move
  00:02:30
 • ابزار Artboard
  00:09:31
 • طريقه کپي برداري از ناحيه انتخابي
  00:04:05
 • طريقه حذف و چرخش ناحيه انتخابي
  00:02:02
 • طريقه تغيير مقياس ناحيه انتخابي
  00:01:48
 • اعمال اعوجاج و پيچيدگي در ناحيه انتخابي
  00:01:46
 • فرمان content aware scale
  00:01:29
 • آشنايي با vanishing point
  00:04:27
 • فصل ششم
 • رنگ آميزي در فتوشاپ
  00:00:41
 • رنگ پيش زمينه و پس زمينه
  00:03:47
 • ابزار قطره چکان
  00:01:55
 • تعيين رنگ با استفاده از پانل swatches
  00:01:03
 • ابزار brush
  00:02:49
 • طريقه تغيير نوع قلم مو
  00:01:40
 • طريقه ايجاد قلم موي سفارشي
  00:02:54
 • ابزار mixer brush
  00:01:51
 • ابزار gradient
  00:03:24
 • ابزار paint bucket
  00:02:07
 • دستور fill
  00:04:00
 • فرمان stroke
  00:02:20
 • ابزار clone stamp
  00:01:49
 • ابزار pattern stamp
  00:03:21
 • ابزار healing brush
  00:02:32
 • ابزار patch
  00:01:55
 • ابزار history brush
  00:02:26
 • ابزار eraser
  00:01:10
 • طريقه جايگزيني رنگ
  00:01:57
 • طريقه رفع قرمزي چشمها در عکس
  00:01:38
 • فصل هفتم
 •  تنظيمات رنگ در فتوشاپ
  00:00:32
 • فرمان brightness/contrast
  00:02:26
 • ابزارهاي dodge و burn
  00:02:48
 • ابزارهاي blur و sharpen
  00:03:03
 • ابزار smudge
  00:01:11
 • فرمان levels
  00:02:48
 • کادر محاوره اي curve
  00:03:22
 • کادر محاوره اي hue/saturation
  00:01:49
 • ابزار sponge
  00:02:13
 • فرمان color balance
  00:02:42
 • فرمان variations
  00:01:46
 • طريقه همسان سازي رنگها بين تصاوير
  00:01:40
 • فرمان shadows/highlights
  00:02:43
 • طريقه ايجاد تصاوير duotone
  00:01:37
 • طريقه ايجاد تصاوير سياه و سفيد
  00:01:01
 • فصل هشتم
 •  اصول کار با لايه ها در فتوشاپ
  00:01:11
 • آشنايي با مفهوم لايه ها
  00:04:34
 • طريقه ايجاد و اضافه کردن لايه
  00:04:34
 • طريقه مخفي نمودن لايه
  00:01:09
 • طريقه حرکت دادن لايه
  00:01:23
 • طريقه ايجاد لايه همسان
  00:01:42
 • طريقه تغيير ترتيب قرار گيري لايه ها
  00:01:37
 • طريقه تغيير ميزان شفافيت لايه
  00:02:18
 • طريقه ادغام لايه ها
  00:02:08
 • طريقه تغيير نام لايه
  00:01:19
 • طريقه تغيير شکل لايه
  00:01:14
 • طريقه ايجاد لايه تک رنگ
  00:03:35
 • طريقه ايجاد لايه تنظيمات
  00:03:03
 • طريقه زنجير کردن لايه ها
  00:02:22
 • مخلوط سازي لايه ها
  00:01:50
 • آشنايي با smart object
  00:03:48
 • طريقه گروه بندي لايه ها
  00:02:03
 • فصل نهم
 •  اعمال سبک هاي ويژه به لايه ها
  00:00:34
 • سبک drop shadow
  00:03:54
 • سبک outer glow
  00:03:23
 • سبک bevel and emboss
  00:02:35
 • طريقه اعمال چندين سبک به لايه
  00:02:26
 • طريقه ويرايش سبک اعمالي به لايه
  00:02:01
 • پانل styles
  00:01:38
 • فصل دهم
 •  فيلتر ها در فتوشاپ
  00:00:34
 • فيلترهاي دسته بندي artistic
  00:03:31
 • فيلترهاي دسته بندي blur
  00:02:04
 • فيلترهاي دسته بندي sharpen
  00:03:10
 • فيلترهاي دسته بندي distort
  00:02:44
 • فيلترهاي دسته بندي noise
  00:02:05
 • فيلتر هاي دسته بندي pixelate
  00:02:02
 • فيلتر هاي دسته بندي sketch
  00:01:44
 • فيلتر هاي دسته بندي stylize
  00:02:12
 • فيلترهاي دسته بندي texture
  00:02:46
 • فيلتر liquify
  00:01:56
 • طريقه اعمال چندين فيلتر بر يک لايه
  00:01:58
 • آشنايي با smart filter
  00:01:44
 • فيلتر Camera Raw
  00:02:53
 • ابزار Lens Correction  در فيلتر Camera Raw
  00:02:01
 • ابزار Spot Remover  در فيلتر Camera Raw
  00:02:26
 • گزينه Shape Reduction
  00:01:35
 • فصل يازدهم
 • ترسيمات در فتوشاپ
  00:00:40
 • ترسيم اشکال در فتوشاپ
  00:04:26
 • طريقه ترسيم اشکال سفارشي
  00:01:54
 • ترسيم خطوط راست در فتوشاپ
  00:01:52
 • طريقه ترسيم با استفاده از ابزار pen
  00:02:13
 • فصل دوازدهم
 • تايپ متون در فتوشاپ
  00:00:57
 • طريقه تايپ متون بر روي تصوير
  00:03:28
 • طريقه تغيير قالب بندي متن
  00:01:48
 • طريقه تايپ متون داراي انحنا
  00:01:56
 • فصل سيزدهم
 • ذخيره و خودکار سازي عمليات در فتوشاپ
  00:00:34
 • طريقه ايجاد action در فتوشاپ
  00:03:47
 • طريقه اجراي يک اکشن بر روي چندين فايل
  00:02:29
 • طريقه ايجاد فايل pdf تصاوير
  00:01:13
 • ذخيره سازي فايل ها در فرمت استاندارد فتوشاپ
  00:01:40
 • طريقه ذخيره سازي فايل jpg براي وب
  00:02:19
 • اضافه کردن توضيحات کپي رايت به فايل
  00:01:00
 • طريقه چاپ فايل در فتوشاپ
  00:02:46
 • فصل چهاردهم
 • بررسي نوار Time Line و ويرايش فيلم
  00:10:03
 • فصل پانزدهم
 • ابزارهاي سه بعدي در فتوشاپ
  00:00:45
 • طريقه ايجاد و ويرايش لايه هاي سه بعدي
  00:02:22
 • ابزار Rotate
  00:00:49
 • ابزار Roll
  00:00:59
 • ابزار Drag
  00:00:43
 • ابزار Slide
  00:01:01
 • آشنايي با 3D Camera
  00:02:01
 • طريقه ايجاد لايه سه بعدي از لايه دو بعدي
  00:01:32
 • طريقه ايجاد لايه سه بعدي از لايه گرادينت
  00:01:50
 • طريقه ادغام لايه هاي سه بعدي
  00:01:45
 • آشنايي با پنل 3D
  00:02:00
 • برخي تنظيمات رندر در پنل Properties
  00:01:51
 • Material
  00:03:51
 • نور در فضاي سه بعدي
  00:02:15
 • Point Lights
  00:00:57
 • طريقه نقاشي بر روي لايه سه بعدي
  00:00:56
 • فصل شانزدهم
 • قابليت Focus Area
  00:03:17
 • گزينه هاي اضافه شده به فيلتر Blur Gallery
  00:03:56
 • گزينه Color Adaptation  در قابليت Fill
  00:02:12
 • ابزار Content Aware Move
  00:01:38
 • گزينه Pin Edge در فيلتر Liquify
  00:01:20
 • قابليت Smart Guides
  00:02:41
 • گزينه هاي قابليت Layer Copms
  00:03:01
 • گزينه Generate
  00:02:24
 • گزينه Package
  00:01:01

آموزش نرم افزار فتوشاپ

شناسنامه
نام آموزش فتوشاپ
ارائه شده توسط نوآوران
پایه علوم کامپیوتر
رتبه بندی
امتیاز
بازدید 3111 بار
دسته بندی
نوع محصول نرم افزار آموزشی

نظر سنجی

امتیاز

 خوب   بد 

محصولات دیگر از ارائه دهنده