فارسی 9

اطلاعات دوره
مدت دوره
05:36:00
تعداد ویدئوها
82
ارائه شده توسط

ایده تک

اشتراک گذاری
برچسب
 • مقدمه
 • ستایش
  00:03:30
 • درس اول
 • آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
  00:03:30
  2
 • نکته ادبی
  00:03:30
  3
 • حکایت: سفر
  00:03:30
  4
 • تمرین
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس دوم
 • عجایب صنع حق تعالی
  00:03:30
 • نکتة زبانی
  00:03:30
 • شعرخوانی: پرواز
  00:03:30
 • تمرین
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس سوم
 • مثل آینه، کار و شایستگی
  00:03:30
 • نکتة ادبی
  00:03:30
 • حکایت: باغبان نیک اندیش
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس چهارم
 • هم نشین
  00:03:30
 • نکته زبانی
  00:03:30
 • روان‌خوانی(دریچه های شکوفایی)
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس ششم
 • آداب زندگانی
  00:03:30
 • نکته زبانی
  00:03:30
 • حکایت: شو، خطر کن
  00:03:30
 • تمرین
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس هفتم
 • پرتو امید
  00:03:30
 • نکته ادبی
  00:03:30
 • تمرین
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس هشتم
 • هم زیستی با مام میهن
  00:03:30
 • نکته ادبی
  00:03:30
 • شعرخوانی: دوراندیشی
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس نهم
 • راز موفقیت
  00:03:30
 • نکته ادبی
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس دهم
 • آرشی دیگر
  00:03:30
 • نکته ادبی
  00:03:30
 • حکایت: نیک رایان
  00:03:30
 • تمرین
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس یازدهم
 • زن پارسا
  00:03:30
 • نکتة ادبی
  00:03:30
 • روان خوانی: دروازه ای به آسمان
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس دوازدهم
 • پیام آور رحمت
  00:03:30
 • نکته ادبی
  00:03:30
 • حکایت: سیرت سلمان
  00:03:30
 • تمرین
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس سیزدهم
 • آشنای غریبان
  00:03:30
 • میلاد گل
  00:03:30
 • نکته ادبی
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس چهاردهم
 • پیدای پنهان
  00:03:30
 • نکته ادبی
  00:03:30
 • شعرخوانی: بود قدر تو افزون از ملایک
  00:03:30
 • تمرین
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس شانزدهم
 • آرزو
  00:03:30
 • نکته ادبی
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30
 • درس هفدهم
 • شازده کوچولو
  00:03:30
 • واژه شناسی
  00:03:30
 • روان خوانی(دو نقاش)
  00:03:30
 • نیایش
  00:03:30
 • تمرین
  00:03:30
 • خودارزیابی
  00:03:30
 • فعالیت
  00:03:30

فارسی 9

شناسنامه
نام فارسی 9
ارائه شده توسط ایده تک
پایه علمی ، تخصصی
رتبه بندی
امتیاز
بازدید 3105 بار
دسته بندی
نوع محصول نرم افزار آموزشی

نظر سنجی

امتیاز

 خوب   بد 

محصولات دیگر از ارائه دهنده