آموزش نرم افزار Access

اطلاعات دوره
مدت دوره
04:57:48
تعداد ویدئوها
115
ارائه شده توسط

نوآوران

اشتراک گذاری
 • فصل اول
 • مروری بر Access
  00:00:42
 • آشنایی با مفاهیم بانک اطلاعاتی
  00:05:25
 • شروع به کار با Access
  00:01:29
  3
 • طریقه ایجاد بانک اطلاعاتی جدید
  00:01:55
 • طریقه خروج از بانک اطلاعاتی
  00:01:04
 • طریقه ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از الگوهای آماده
  00:01:03
 • طریقه بازکردن بانک اطلاعاتی
  00:00:59
 • آشنایی با محیط Access
  00:05:06
 • فصل دوم
 • ویرایش و ورود داده در Access
  00:00:46
 • طریقه ایجاد رکورد جدید
  00:02:08
 • طریقه ا لصاق فایل به یک رکورد
  00:04:23
 • طریقه درج اشیاء OLE دریک رکورد
  00:05:03
 • طریقه وارد کردن داده درفیلد های چند مقداری
  00:02:27
  13
 • طریقه حذف رکورد
  00:01:55
 • تغییر اندازه سطرهاوستون ها درجدول
  00:01:15
 • طریقه مرتب سازی رکوردها
  00:03:36
 • طریقه مشاهده خلاصه آماری
  00:02:05
 • طریقه چاپ فرم ویا جدول
  00:01:22
 • فصل سوم
 • کار با جدول در Access
  00:00:54
 • آشنایی با برخی ازمفاهیم طراحی جدول
  00:05:45
 • طریقه ایجاد جدول درنمایDatasheet
  00:02:20
 • طریقه ذخیره جداول
  00:00:47
 • طریقه ایجادجدول در نمای طراحی
  00:04:30
 • آشنایی با انواع تایپ های داده ای در Access
  00:05:29
 • آشنایی با انواع کلید ها در بانک اطلاعاتی
  00:03:43
 • طریقه حذف وتغییر نام جدول
  00:00:56
 • طریقه کپی برداری از جدول
  00:01:36
 • فصل چهارم
 • کار بافیلدها در Access
  00:00:31
 • آشنایی با خصوصیات فیلدها
  00:02:07
 • طریقه تغییربرخی از خواص فیلدها (بخش اول)
  00:04:49
 • طریقه تغییربرخی از خواص فیلدها (بخش تکمیلی)
  00:09:22
 • فصل پنجم
 • آشنایی با Relationship وlookup در Access
  00:00:50
 • آشنایی با مفهوم ارتباط جداول
  00:06:01
 • طریقه ایجاد ارتباط بین دو جدول
  00:08:58
 • طریقه حذف ارتباط بین جداول
  00:02:43
 • طریقه مشاهده وابستگی اشیاء
  00:01:42
 • طریقه مستند سازی بانک اطلاعاتی با DataBaseDocumenter
  00:02:08
 • آشنایی با مفهومlookup
  00:04:17
 • ایجادجدول برای استفاده از فیلدlookup
  00:03:20
 • طریقه ایجادlookup برپایه جدول
  00:05:40
 • طریقه اعمال تغییرات بررویLook up های حاصل از ارتباط جداول
  00:02:40
 • طریقه ایجاد lookup برپایه ورود لیست به صورت دستی
  00:04:26
 • فصل ششم
 • جستجو وفیلتر نمودن داده ها در Access
  00:00:34
 • آشنایی با دستوراتFind وReplace
  00:03:37
 • آشنایی با دستورفیلتر برای یافتن فیلدهای مقداردهی شده وخالی
  00:02:01
 • آشنایی با دستورفیلتر انتخابی
  00:01:38
 • طریقه اعمال فیلتر برروی چندین مقدار
  00:01:58
 • آشنایی با دستورفیلد متنی
  00:02:17
 • آشنایی با دستورFiterByForm
  00:05:11
 • طریقه ذخیره فیلتر به عنوان پرس وجو
  00:03:18
 • فصل هفتم
 • ایجاد پرس و جوهای ساده در Access
  00:00:40
 • آشنایی با پرس وجو
  00:04:41
 • طریقه ایجاد پرس وجوهای ساده با استفاده از ویزارد
  00:03:53
 • طریقه ایجادپرس وجو در نمای طراحی
  00:03:42
 • طریقه درج وحذف ومرتب کردن فیلدها در پرس وجو
  00:02:02
 • طریقه مرتب سازی پرس وجو براساس فیلد
  00:01:50
 • طریقه تعیین نام نمایش برای فیلدهای پرس وجو
  00:01:45
 • آشنایی با مفهوم معیارپرس وجو
  00:04:01
 • ایجاد پرس وجو براساس مقدارمعین
  00:03:12
 • طریقه استفاده از عملگرBetween در پرس وجو
  00:01:28
 • طریقه استفاده از عملگرIn
  00:03:58
 • طریقه محدود کردن خروجی پرس وجو
  00:01:38
 • فصل هشتم
 • آشنایی با پرس وجوهای پیچیده
  00:00:42
 • آشنایی با پرس وجوهای خلاصه شده
  00:01:55
 • طریقه ایجاد پرس وجوهای خلاصه شده
  00:04:19
 • آشنایی با فیلدهای محاسباتی وایجاد آن
  00:03:07
 • آشنایی با پرس وجو های عملیاتی
  00:02:32
 • آشنایی با پرس وجوهای ایجاد جدول
  00:03:30
 • طریقه ایجاد پرس وجوی حذف
  00:02:44
 • طریقه ایجاد پرس وجویAppend
  00:02:13
 • طریقه ایجاد پرس وجوی update
  00:01:54
 • آشنایی با پرس وجوهای پارامتریک
  00:02:49
 • فصل نهم
 • آشنایی با فرمها
  00:00:50
 • آشنایی با انواع فرم وطریقه ایجادآنها
  00:04:00
 • طریقه ایجاد فرمها با استفاده از ویزارد
  00:03:36
 • طریقه ایجاد فرم در نمایLayout
  00:03:10
 • طریقه ایجاد فرم درنمای طراحی
  00:02:22
 • طریقه حذف فیلد از فرم در نمای طراحی
  00:01:41
 • طریقه گروه بندی فیلدها در فرم
  00:01:32
 • اعمال اولویت انتخاب یا Tab order
  00:02:11
 • فصل دهم
 • اعمال تغییر وقالب بندی فرمها
  00:00:26
 • طریقه ایجاد سرصفحه وپاصفحه برای فرم
  00:01:45
 • طریقه انتخاب وتغییر انداره بخش های فرم
  00:01:28
 • طریقه اضافه نمودن عنوان به فرم
  00:01:32
 • طریقه اعمالTheme به فرم
  00:04:43
 • طریقه تعیین حاشیه های داخلی وخارجی
  00:01:24
 • طریقه اضافه نمودن برچسب به فرم
  00:01:49
 • طریقه تغییر پس زمینه بخش های فرم
  00:01:42
 • طریقه اضافه نمودن لینک به فرم
  00:02:32
 • طریقه اضافه نمودن لینک به فرم
  00:03:21
 • طریقه درج لوگو در فرم
  00:01:27
 • فصل یازدهم
 • ایجادوقالب بندی گزارشات در Access
  00:00:35
 • طریقه ایجاد یک گزارش ساده
  00:00:59
 • طریقه اعمال Theme به گزارش
  00:01:08
 • طریقه ایجاد گزارش با استفاده از ویزارد
  00:02:48
 • طریقه ایجاد گزارش در نمایlayout
  00:00:47
 • طریقه تغییر اندازه گزارش
  00:01:01
 • طریقه تغییر سبک گزارش
  00:00:57
 • طریقه تعیین حاشیه برای گزارش
  00:02:15
 • طریقه درج شماره صفحه در گزارش
  00:01:29
 • فصل دوازدهم
 • گروه بندی وخلاصه سازی داده ها در گزارش
  00:00:34
 • طریقه گروه بندی نتایج گزارشی
  00:01:34
 • طریقه مرتب سازی خروجی گزارش
  00:01:04
 • طریقه شمارش رکوردهای گزارشی
  00:01:26
 • طریقه استفاده از توابع در گروه بندی گزارشی
  00:01:33
 • فصل سیزدهم
 • کار با داده های خارجی در Access
  00:00:46
 • طریقه واردکردن داده از فایلExcel
  00:05:33
 • طریقه برقراری ارتباط بین Excel و Access
  00:01:51
 • طریقه مدیریت جداول ارتباطی
  00:01:41
 • طریقه وارد کردن داده از فایل بانک اطلاعاتی Access
  00:02:40
 • طریقه وارد کردن داده ها از فایل متنی به Access
  00:02:53
 • طریقه صادر نمودن داده ها از Access بهExcel
  00:01:54
 • فصل چهاردهم
 • انجام امور پیشرفته در Access
  00:00:22
 • آشنایی با ماکروها در Access
  00:10:18
 • طریقه رمزگذاری برروی بانک اطلاعاتی
  00:02:43

آموزش نرم افزار Access

شناسنامه
نام آموزش نرم افزار Access
ارائه شده توسط نوآوران
پایه علوم کامپیوتر
رتبه بندی
امتیاز
بازدید 3134 بار
دسته بندی
نوع محصول نرم افزار آموزشی

نظر سنجی

امتیاز

 خوب   بد 

محصولات دیگر از ارائه دهنده