آموزش نرم افزار Excel

اطلاعات دوره
مدت دوره
13:17:45
تعداد ویدئوها
294
ارائه شده توسط

نوآوران

اشتراک گذاری
 • نگاهي به برنامه و آشنایی با EXCEL
 • آشنایی با EXCEL
  00:02:21
  1
 • آشنایی با محيط برنامه
  00:07:41
  2
 • كاربرگها
 • نكاتي در رابطه با كاربرگها
  00:05:38
  3
 • مرور سلولهاي كاربرگ
  00:05:23
  4
 • ذخيره داده ها در برنامه اكسل
  00:04:57
  5
 • باز نمودن پوشه هاي قبلي
  00:04:19
 • استفاده از كاربرگ
  00:06:29
 • انتخاب چند ستون و رديف در برنامه
  00:02:44
 • اطلاعات و داده ها
 • ورود اطلاعات
  00:04:51
  9
 • اعمال تراز بندي به داده ها
  00:08:15
  10
 • كوچك كردن متن براي جاگرفتن در سلولها
  00:02:23
 • اعمال بزرگنمايي وكوچك نمايي در مورد كار برگ ها
  00:05:14
 • انتخاب يك سلول با استفاده از دستور goto
  00:05:02
 • امكانات ديگر موجود در برنامه براي درج اطلاعات
  00:07:31
 • داده هاي عددي در متن
  00:02:00
 • درج نمادهاي خاص در كاربرگ
  00:02:16
 • لغو اطلاعات ورودي و ويرايش اطلاعات
  00:02:31
 • مديريت بر روي كاربرگها
 • مقدمه
  00:00:43
 • اضافه و حذف نمودن كاربرگ از يك كتابچه كار
  00:09:05
 • حفاظت از كاربرگ ها در Excel
  00:06:52
 • تقسيم پنجره نمايش كاربرگ به پنجره هاي كوچك
  00:02:52
 • تثبيت پنجره هاي تقسيم شده
  00:02:31
 • استفاده از گزينه custom views
  00:04:29
 • مديريت چند كتابچه كار
  00:03:43
 • مرتب نمودن پنجره هاي كار
  00:02:58
 • باز كردن چند پنجره براي يك كتابچه كار
  00:01:43
 • حفاظت از كتابچه هاي كار
  00:01:59
 • استفاده از گزينه allow users to edit ranges
  00:05:45
 • ويرايش كاربرگها
 • روش هاي ويرايش كاربرگ و عمليات كپي بريدن و چسباندن
  00:08:17
 • استفاده از قابليت paste special
  00:13:12
 • انتقال و كپي موضوعات با استفاده از ماوس
  00:05:22
 • درج و حذف ستونها
  00:06:20
 • درج ستون و رديف
  00:05:23
 • درج و حذف سلول با استفاده از ماوس
  00:04:28
 • استفاده از قابليت clear در محيط اكسل
  00:03:13
 • لغو عمليات قبلي و اجراي دوباره عمليات لغو شده
  00:02:03
 • ويرايش و ايجاد چند كاربرگ
  00:05:08
 • پر كردن يك دامنه در حالت دسته بندي كاربرگها
  00:00:56
 • قابلیت Fill
 • استفاده از قابليت fill در برنامه
  00:09:57
 • راههاي جستجوي اطلاعات
 • جستجوي اطلاعات درج شده در كاربرگها
  00:08:32
 • استفاده از قابليت درج كاراكترهاي Wild cardبراي جستجو
  00:02:49
 • استفاده از قابليت جايگزيني
  00:02:30
 • تصحیح املای کلمات
 • امكان تصحيح املاي كلمات
  00:05:13
 • قالب بندي در حين عمليات تايپ
  00:02:09
 • واگذاري عمليات تايپ به برنامه اکسل
  00:04:01
 • بازبيني املاي لغات در اكسل
  00:07:16
 • حسابرسي كاربرگ ها
  00:05:09
 • قالب بندي كاربرگ ها
 • امكان format painter در برنامه اكسل
  00:02:01
 • اعمال قالب بندي هاي خاص در رابطه با جداول در برنامه
  00:05:16
 • اجراي قالب بندي در حين انجام عمليات تايپ
  00:02:18
 • قالب هاي موجود در برنامه اكسل
  00:03:46
 • قالب بندي اعداد
  00:02:45
 • قالب بندي براساس حالت currency
  00:01:58
 • استفاده از قالب بندي accunting
  00:01:56
 • استفاده از قالب بندي date
  00:01:49
 • استفاده از قالب بندي time
  00:01:19
 • استفاده از قالب بندي درصد
  00:00:50
 • قالب بندي كسري اعداد
  00:01:17
 • قالب بندي مقادير علمي
  00:01:36
 • قالب بنديtext
  00:01:35
 • استفاده از قالب هاي ويژه در برنامه
  00:02:55
 • سفارشي نمودن حاشيه ها ي سلول
  00:06:17
 • ادغام سلولهاي يك كاربرگ در هم
  00:01:49
 • اجراي قالب بندي پيشرفته دركاربرگها
  00:08:37
 • قالب بندي با استقاده از شيوه ها
  00:06:57
 • اعمال قالب بندي در رابطه با سلولهاي كاربرگ
  00:01:10
 • مشخص نمودن شيوه ها توسط يك نمونه
  00:02:23
 • اضافه نمودن توضیحات
 • اضافه نمودن توضيحات به سلولهاي كاربرگ
  00:08:49
 • گزينه go to special
 • استفاده از گزينه go to special
  00:04:17
 • یکی کردن کاربرگها
 • يكي كردن كاربرگها در اکسل
  00:02:49
 • ابزار هاي ترسيم
 • استفاده از ابزارهاي ترسيم
  00:13:06
 • تراز بندي اشكال
  00:05:11
 • گروه بندي اشكال
  00:03:19
 • تغييراندازه اشكال ترسيمي
  00:03:59
 • فرمول نويسي
 • فرمول نويسي در برنامه اكسل
  00:02:43
 • ارجحيت هاي موجود دراكسل درمحاسبه فرمولهاي درج شده
  00:04:18
 • استفاده از مراجع سلولهاي كاربرگ در امر فرمول نويسي
  00:04:48
 • مراجع نسبي و مطلق وتركيبي در برنامه
  00:08:51
 • ويرايش در فرمولهاي ورودي به برنامه
  00:02:16
 • برخورد برنامه با متون عددي در فرمولها
  00:04:18
 • استفاده از توابع در برنامه اكسل
  00:04:48
 • زبان طبيعي در فرمول نويسي برنامه اكسل
  00:13:55
 • جابجايي مابين نواحي نامگذاري شده با استفاده از go to
  00:02:27
 • ساخت اسامي بصورت همزمان
  00:03:00
 • استفاده از نام براي مقادير ثابت ها و فرمولها در اكسل
  00:02:52
 • قراردادن اسامي در فرمولها
  00:02:48
 • عنوانهاي خطاي نمايشي در برنامه اكسل
  00:07:34
 • دقت عددي در برنامه اكسل
  00:01:19
 • رديابي مراجع مورد استفاده درفرمولها
  00:09:54
 • آرايه و بردارها
 • ارايه و بردار در برنامه اكسل
  00:02:00
 • تست هاي شرطي
 • ساختن تست هاي شرطي ساده
  00:02:25
 • آرگومنتها
 • آرگومنتها در توابع
  00:04:43
 • توابع
 • درج توابع
  00:04:17
 • توابع رياضي وكاربردي
 • توابع رياضي و كاربردي روزانه در برنامه اكسل
  00:03:04
 • تابع Average
  00:01:32
 • تابع Count Numbers
  00:01:26
 • تابع Max
  00:01:12
 • تابع Min
  00:01:27
 • تابع More Function
  00:00:43
 • توابع رياضي در برنامه اكسل
 • تابع abs
  00:02:18
 • تابع acos
  00:01:37
 • تابع acosh
  00:01:17
 • تابع asin
  00:01:13
 • تابع asinh
  00:01:00
 • تابع atan
  00:01:12
 • تابع 2 atan
  00:03:04
 • تابع atanh
  00:01:13
 • تابع ceiling.math
  00:01:56
 • تابع combin
  00:03:37
 • تابع cos
  00:01:38
 • تابع cosh
  00:00:45
 • تابع degrees
  00:00:52
 • تابع even
  00:01:34
 • تابع exp
  00:01:01
 • تابع fact
  00:01:46
 • تابع double fact
  00:01:29
 • تابع floor
  00:02:03
 • تابع gcd
  00:01:37
 • تابع int
  00:01:42
 • تابع lcm
  00:01:54
 • تابع ln
  00:01:31
 • تابع log
  00:01:21
 • تابع 10 log
  00:01:01
 • تابع mdeterm
  00:02:17
 • تابع minverse
  00:01:28
 • تابع mmult
  00:02:04
 • تابع mod
  00:02:37
 • تابع mround
  00:01:36
 • تابع multinomial
  00:01:25
 • تابع odd
  00:01:30
 • تابع pi
  00:00:42
 • تابع power
  00:01:58
 • تابع product
  00:02:18
 • تابع quotient
  00:01:25
 • تابع radians
  00:01:02
 • تابع rand
  00:02:14
 • تابع between rand
  00:02:00
 • تابع roman
  00:01:05
 • تابع round
  00:01:54
 • تابع round down
  00:00:43
 • تابع Round Up
  00:00:41
 • تابع seriessum
  00:01:46
 • تابع sign
  00:01:20
 • تابع sin
  00:01:02
 • تابع sinh
  00:01:18
 • تابع sqrt
  00:01:16
 • تابع sqrt pi
  00:01:03
 • تابع subtotal
  00:00:54
 • تابع sum if
  00:04:21
 • تابع sumproduct
  00:02:18
 • تابع sumsq
  00:01:48
 • تابع SUMX2MY2
  00:02:37
 • تابع SUMX2PY2
  00:02:07
 • تابع SUMXMY2
  00:01:51
 • تابع tan
  00:01:00
 • تابع tanh
  00:00:42
 • تابع trunc
  00:02:27
 • توابع متني در برنامه اكسل
 • توابع متني وتابع text bath
  00:01:16
 • تابع char
  00:01:16
 • تابع clean
  00:00:58
 • تابع code
  00:01:24
 • تابع concatenate
  00:01:54
 • تابع dollar
  00:02:29
 • تابع exact
  00:01:50
 • تابع find
  00:03:17
 • تابع fixed
  00:02:29
 • تابع left
  00:02:04
 • تابع len
  00:01:17
 • تابع lower
  00:00:49
 • تابع mid
  00:01:19
 • تابع Proper
  00:01:27
 • تابع replace
  00:02:51
 • تابع rept
  00:02:03
 • تابع right
  00:01:22
 • تابع search
  00:02:12
 • تابع substitute
  00:03:10
 • تابع t
  00:01:33
 • تابع text
  00:01:16
 • تابع TRIM
  00:01:24
 • تابع upper
  00:01:08
 • تابع value
  00:01:05
 • توابع تاريخ وزمان در برنامه اكسل
 • آشنایی با توابع تاریخ و زمان در برنامه اکسل
  00:05:02
 • تابع date
  00:01:50
 • تابع datevalue
  00:01:08
 • تابع day
  00:01:13
 • تابع 360 day
  00:01:40
 • تابع edate
  00:02:20
 • تابع emonth
  00:02:04
 • تابع hour
  00:01:23
 • تابع minute
  00:01:14
 • تابع mounth
  00:01:16
 • تابع networkdays
  00:02:37
 • تابع now
  00:00:47
 • تابع second
  00:00:56
 • تابع time
  00:01:21
 • تابع timevalue
  00:01:18
 • تابع today
  00:01:00
 • تابع week day
  00:02:13
 • تابع week num
  00:01:46
 • تابع work day
  00:01:46
 • تابع year
  00:00:56
 • تابع year fact
  00:02:55
 • توابع منطقي در برنامه اكسل
 • آشنایی با توابع منطقي در برنامه اكسل
  00:01:13
 • تابع and
  00:02:43
 • تابع false
  00:00:49
 • تابع if
  00:07:03
 • تابع iferror
  00:02:00
 • تابع not
  00:01:31
 • تابع or
  00:01:06
 • تابع true
  00:00:52
 • توابع جستجو و مرجع در اكسل
 • آشنایی با توابع جستجو و مرجع در اكسل
  00:00:49
 • تابع address
  00:03:09
 • تابع areas
  00:01:32
 • تابع choose
  00:01:57
 • تابع column
  00:01:06
 • تابع columns
  00:01:12
 • تابع getpivotdata
  00:01:25
 • تابع hlookup
  00:03:25
 • تابع hyperlink
  00:01:05
 • تابع index
  00:01:59
 • تابع indirect
  00:01:20
 • تابع lookup
  00:04:18
 • تابع match
  00:02:07
 • تابع offset
  00:01:37
 • تابعrow
  00:01:08
 • تابعrows
  00:00:50
 • تابعrtd
  00:01:30
 • تابعtranspose
  00:02:32
 • تابعvlookup
  00:01:02
 • توابع تحليل مالي در برنامه اكسل
 • آشنایی با توابع تحليل مالي در برنامه اكسل
  00:00:59
 • تابع accrint
  00:05:02
 • تابعaccrintm
  00:00:59
 • تابعcoup day bs
  00:02:44
 • تابع coup days
  00:00:43
 • تابع Coup days NC
  00:01:02
 • تابعcoup num
  00:00:42
 • تابعcoup pcd
  00:00:38
 • تابع cumipmt
  00:02:10
 • تابع DB
  00:03:39
 • تابع DDB
  00:02:13
 • تابع Disc
  00:03:30
 • تابع dollar de
  00:01:58
 • تابع dollar fr
  00:01:07
 • تابع duration
  00:03:53
 • تابع effect
  00:01:04
 • تابع fv
  00:01:55
 • تابع fv schedule
  00:01:03
 • تابع int rate
  00:02:52
 • تابع ipmt
  00:02:32
 • تابع irr
  00:02:30
 • تابع ispmt
  00:01:28