لیست محصولات

bhg

17 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه یازدهم - رشته ریاضی فیزیک - درس آمار و احتمال

فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس 1: آشنایی با منطق ریاضی
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 2: احتمال
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس 2 : مجموعه ــ زیرمجموعه
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 3 : آمار توصیفی
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس 3 : قوانین و اعمال بین مجموعه‌ها (جبر مجموعه‌ها)
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 4: آمار استنباطی
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس 1 : مبانی احتمال
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس 2 : احتمال غیرهم‌شانس
آمار و احتمال - یازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است