لیست محصولات

bhg

17 محصول

فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات - یازدهم

2,000 تومان

درس 1: آشنایی با منطق ریاضی - یازدهم

2,000 تومان

فصل 2: احتمال - یازدهم

2,000 تومان

درس 2 : مجموعه ــ زیرمجموعه - یازدهم

2,000 تومان

فصل 3 : آمار توصیفی - یازدهم

2,000 تومان

درس 3 : قوانین و اعمال بین مجموعه‌ها (جبر مجموعه‌ها) - یازدهم

2,000 تومان

فصل 4: آمار استنباطی - یازدهم

2,000 تومان

درس 1 : مبانی احتمال - یازدهم

2,000 تومان

درس 2 : احتمال غیرهم‌شانس - یازدهم

2,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است