لیست محصولات

bhg

20 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دوازدهم - رشته ریاضی فیزیک - درس هندسه ۳

فصل 1: ماتریس و کاربردها
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس اول: ماتریس و اعمال روی ماتریس ها
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول_درس اول: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

48,000 تومان

فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس دوم: وارون ماتریس و دترمینان
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول_درس دوم: وارون ماتریس و دترمینان
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

48,000 تومان

فصل 3: بـردارهـا
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

درس دوم: وارون ماتریس و دترمینان
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل دوم_درس اول
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

48,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است