لیست محصولات

bhg

11 محصول

magh

فصل 1: آشنایی با منطق و استدلال ریاضی - یازدهم

2,000 تومان

فصل اول_درس ١: گزاره ها و ترکیب گزاره ها - یازدهم

2,000 تومان

فصل ٢: تابع - یازدهم

2,000 تومان

فصل اول_درس ٢: استدلال ریاضی - یازدهم

2,000 تومان

فصل ٣: آمار - یازدهم

2,000 تومان

فصل دوم_درس ١: توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی - یازدهم

2,000 تومان

فصل دوم_درس ٢: توابع پلکانی و قدر مطلقی - یازدهم

2,000 تومان

فصل دوم_درس 3: اعمال بر روی توابع - یازدهم

2,000 تومان

فصل سوم_درس ١: شاخص های آماری - یازدهم

2,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است